Awans Zawodowy Nauczyciela
co warto wiedzieć!

 1. Plan Rozwoju Zawodowego zatwierdza dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju - w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu.

 3. Projekt Oceny (opiekun stażu) - po zakończeniu stażu.

 4. Ocena Dorobku Zawodowego - w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu.

 5. Opinia Rady Rodziców - 14 dni

 6. Odwołanie od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny na rozpatrzenie odwołania - 21 dni

 8. Złożenie wniosku o podjęcie odpowiedniego postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego:

  • Nauczyciel stażysta i kontraktowy -  w roku uzyskania pozytywnej oceny.

  • Nauczyciel mianowany - 3 lata od dnia otrzymania pozytywnej opinii oceny za okres stażu.

 9. Postępowanie:


 10. Nauczyciele mogą składać wnioski w każdym czasie do dyrektora szkoły lub właściwego organu.
  Komisja przeprowadza postępowanie dla wniosków spełniających wymogi formalne.
  • Złożonych do dnia 30 czerwca - do 31 sierpnia danego roku

  • Złożonych do dnia 31 października - 31 grudnia danego roku

 11. Przeszeregowanie - zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie w dwóch terminach:

  • 1 września

  • 1 stycznia

  W podaniu o włączenie do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego podać, że chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego !!!

  Kliknij aby pobrać wzór wniosku!